โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1 พีเรียด
เริ่มต้น 29,900 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

18 พีเรียด
เริ่มต้น 21,999 บ.

ทัวร์ยุโรป

7 พีเรียด
เริ่มต้น 45,900 บ.

ทัวร์อังกฤษ

1 พีเรียด
เริ่มต้น 139,900 บ.

ทัวร์อินเดีย

3 พีเรียด
เริ่มต้น 28,900 บ.

ทัวร์ดูไบ

3 พีเรียด
เริ่มต้น 42,900 บ.

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์
public

บริการทำวีซ่า

รวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ต้องวุ่นวาย มั่นใจชัวร์
สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับสถานทูต รักยิ้มทัวร์ ยินดีให้บริการปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อดูแลการเดินทางของท่านตั้งแต่ต้นให้ดีที่สุด ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-1717961-3

วีซ่าท่องเที่ยวจีน

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น.
สถานทูตจีนปิดทำการในวันหยุดทางราชการของประเทศจีนและประเทศไทย
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  • **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
  • ** ชุดสุภาพ **
  ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาแนบหนังสือรับรองต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษประกอบ
 • ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาสมรส, สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
  • กรณีที่ ที่พ่อและแม่ไม่ได้ร่วมเดินทางด้วย ต้องมีหนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ออกโดยจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (8.30 – 15.30 น. เชียงใหม่) (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต)
ยื่นเอกสาร : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 15:00 น.
รับเล่มพาสปอร์ตคืน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 16:30 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น10 วันทำการ (ยื่นตรง)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด)
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทางหรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm)
  • **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
  • ** เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง **
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีตัวจริง พร้อมสำเนา 6 เดือนย้อนหลัง ยอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่ในออสเตรเลีย (สมุดเงินฝากตัวจริงจะถูกส่งคืนให้ภายหลังพร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
 • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก
 • กรณีผู้เจ้าของกิจการ แสดงหลักฐาน การเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจำปี
 • กรณีเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี
  • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอ(หรือสำนักงานเขต)ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย
 • เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
  • ใบรับรองการตรวจสุขภาพ จากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต ตาม Link http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand
  • หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่านิวซีแลนด์

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.30 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น10 - 15 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • แบบฟอร์ม 1 ชุด
 • Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • พร้อมสำเนาหน้าแรก
  • ถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
 • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรม

วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น3 วันนับจากสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

 • แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)
 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 6 เดือน
  • โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน หนึ่ง (1) ใบ
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบ เท่ากับจำนวน 160 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์
 • ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ ควรนำเอกสารตัวจริงมาแทนสำเนา อย่าส่งโทรสาร อีเมล หรือส่งเอกสารประกอบของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาทางไปรษณีย์
  • หลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารการเดินทาง
  • หนังสือจากผู้ว่าจ้างแสดงรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และการอนุมัติวันหยุดหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
  • ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูก ตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าท่านจะได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม
 • นอกจากนั้น ควรพิจารณานำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • นักเรียน
   • ผลการเรียนล่าสุด
   • ใบรับรองผลการศึกษา
   • ใบรับปริญญา / ใบประกาศนียบัตร
   • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินเช่น ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนจากธนาคาร ใบรับเงินฝากประจำ หรือหลักฐานอื่นๆ
  • ผู้บรรลุนิติภาวะที่ทำงานแล้ว
   • นำหนังสือว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง
   • สลิปเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา
  • นักธุรกิจและผู้อำนวยการบริษัท
   • นำหลักฐานแสดงการดำรงตำแหน่งในบริษัทและเงินตอบแทน
  • ผู้เคยเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกา
   • หากท่านเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ให้นำเอกสารยืนยันการเดินทางเข้าประเทศและสถานะวีซ่ามาประกอบ
 • ข้อควรระวัง: อย่าแสดง เอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการ ร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ผู้สมัครควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใดและจะเคารพ ข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น12 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง:
  • ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย
  • ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย)
 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 6 เดือน
  • โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 • หลักฐานการงาน:
  • จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  • ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 • ในกรณีที่นักเรียน / ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษาอนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล / ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง

วีซ่าอังกฤษ

เวลายื่นเอกสาร : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.
เวลารับเอกสารตามนัด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00 น. วันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น19 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังควรเป็นสีขาว)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  • กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  • กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

วีซ่ายุโรป (เชงเก้น)

เวลาทำการ : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น5-15 วันทำการ

เอกสารสำหรับวีซ่ายุโรป (เชงเก้น)

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง)
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ คลิ๊กที่นี่
 • หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
  • มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป
  • มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
  • มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น
 • ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้
  • ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้
  • ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง
  • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณี ที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
  • วงเงินประกัน 30,000 ยูโร
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขอวีซ่า : ผู้ใหญ่ 60 ยูโร / เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร/ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และ คู่สมรส/บุตร ของพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาเตรียมเงินสดสกุลยูโรและชำระใน
 • แผนการเดินทาง
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)
  • หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)
  • ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลา)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)
  • ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)
  • ถ้า เยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง