โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

2199 พีเรียด
เริ่มต้น 21,888 บ.

ทัวร์เกาหลี

208 พีเรียด
เริ่มต้น 17,999 บ.

ทัวร์ฮ่องกง

564 พีเรียด
เริ่มต้น 12,888 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

560 พีเรียด
เริ่มต้น 7,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย

90 พีเรียด
เริ่มต้น 7,777 บ.

ทัวร์ไต้หวัน

691 พีเรียด
เริ่มต้น 11,999 บ.

ทัวร์พม่า

81 พีเรียด
เริ่มต้น 5,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม

3394 พีเรียด
เริ่มต้น 8,990 บ.

ทัวร์ลาว

323 พีเรียด
เริ่มต้น 9,888 บ.

ทัวร์ยุโรป

565 พีเรียด
เริ่มต้น 47,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย

4 พีเรียด
เริ่มต้น 49,999 บ.

ทัวร์อังกฤษ

27 พีเรียด
เริ่มต้น 69,977 บ.

ทัวร์อินเดีย

82 พีเรียด
เริ่มต้น 18,999 บ.

ทัวร์เนปาล

18 พีเรียด
เริ่มต้น 24,990 บ.

ทัวร์ภูฏาน

4 พีเรียด
เริ่มต้น 99,900 บ.
แสดงเพิ่มเติม (1)

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์
public

บริการทำวีซ่า

รวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ต้องวุ่นวาย มั่นใจชัวร์
สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับสถานทูต รักยิ้มทัวร์ ยินดีให้บริการปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อดูแลการเดินทางของท่านตั้งแต่ต้นให้ดีที่สุด ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-1717961-3

วีซ่าท่องเที่ยวจีน

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น.
สถานทูตจีนปิดทำการในวันหยุดทางราชการของประเทศจีนและประเทศไทย
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  • **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
  • ** ชุดสุภาพ **
  ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาแนบหนังสือรับรองต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษประกอบ
 • ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาสมรส, สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
  • กรณีที่ ที่พ่อและแม่ไม่ได้ร่วมเดินทางด้วย ต้องมีหนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ออกโดยจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (8.30 – 15.30 น. เชียงใหม่) (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต)
ยื่นเอกสาร : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 15:00 น.
รับเล่มพาสปอร์ตคืน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 16:30 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น10 วันทำการ (ยื่นตรง)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด)
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทางหรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm)
  • **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
  • ** เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง **
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีตัวจริง พร้อมสำเนา 6 เดือนย้อนหลัง ยอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่ในออสเตรเลีย (สมุดเงินฝากตัวจริงจะถูกส่งคืนให้ภายหลังพร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
 • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก
 • กรณีผู้เจ้าของกิจการ แสดงหลักฐาน การเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจำปี
 • กรณีเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี
  • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอ(หรือสำนักงานเขต)ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย
 • เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
  • ใบรับรองการตรวจสุขภาพ จากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต ตาม Link http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand
  • หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่านิวซีแลนด์

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.30 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น10 - 15 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • แบบฟอร์ม 1 ชุด
 • Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • พร้อมสำเนาหน้าแรก
  • ถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
 • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรม

วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น3 วันนับจากสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

 • แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)
 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 6 เดือน
  • โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน หนึ่ง (1) ใบ
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบ เท่ากับจำนวน 160 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์
 • ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ ควรนำเอกสารตัวจริงมาแทนสำเนา อย่าส่งโทรสาร อีเมล หรือส่งเอกสารประกอบของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาทางไปรษณีย์
  • หลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารการเดินทาง
  • หนังสือจากผู้ว่าจ้างแสดงรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และการอนุมัติวันหยุดหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
  • ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูก ตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าท่านจะได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม
 • นอกจากนั้น ควรพิจารณานำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • นักเรียน
   • ผลการเรียนล่าสุด
   • ใบรับรองผลการศึกษา
   • ใบรับปริญญา / ใบประกาศนียบัตร
   • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินเช่น ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนจากธนาคาร ใบรับเงินฝากประจำ หรือหลักฐานอื่นๆ
  • ผู้บรรลุนิติภาวะที่ทำงานแล้ว
   • นำหนังสือว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง
   • สลิปเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา
  • นักธุรกิจและผู้อำนวยการบริษัท
   • นำหลักฐานแสดงการดำรงตำแหน่งในบริษัทและเงินตอบแทน
  • ผู้เคยเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกา
   • หากท่านเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ให้นำเอกสารยืนยันการเดินทางเข้าประเทศและสถานะวีซ่ามาประกอบ
 • ข้อควรระวัง: อย่าแสดง เอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการ ร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูล ผู้สมัครควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใดและจะเคารพ ข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น12 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง:
  • ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย
  • ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย)
 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 6 เดือน
  • โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
 • รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 • หลักฐานการงาน:
  • จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  • ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 • ในกรณีที่นักเรียน / ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษาอนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล / ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง

วีซ่าอังกฤษ

เวลายื่นเอกสาร : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.
เวลารับเอกสารตามนัด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00 น. วันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น19 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังควรเป็นสีขาว)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  • กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  • กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
  • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

วีซ่ายุโรป (เชงเก้น)

เวลาทำการ : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
pin_drop
ระยะเวลาในการยื่น5-15 วันทำการ

เอกสารสำหรับวีซ่ายุโรป (เชงเก้น)

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง)
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ คลิ๊กที่นี่
 • หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
  • มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป
  • มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
  • มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น
 • ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้
  • ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้
  • ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง
  • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณี ที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
  • วงเงินประกัน 30,000 ยูโร
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขอวีซ่า : ผู้ใหญ่ 60 ยูโร / เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร/ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และ คู่สมรส/บุตร ของพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาเตรียมเงินสดสกุลยูโรและชำระใน
 • แผนการเดินทาง
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)
  • หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)
  • ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลา)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)
  • ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)
  • ถ้า เยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง