ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน สายการบินการ์ต้า (QR)

รหัสสินค้า RYRK220187
  • filter_vintage
    ไฮไลต์ โรม – นครรัฐวำติกัน – มหำวิหำรเซ็นต์ปี เตอร์– โคลอสเซียมเขตเมืองเก่ำ – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน – ปิซ่ำ ปิซ่ำ - หอเอนเมืองปิซ่ำ – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหำยใจ –จัตุรัสซำนมาโค วิหารเซ็นต์มำร์ค -ล่องเรือกอนโดล่ำ*** เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลำเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง อินเทอร์ลำเค่น – หม่บ้านเลาเทอรบรุนเนน – นั่งรถไฟชมววิพชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง ดิจอง –รถไฟด่วน TGV - ปำรีส – เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยย์ –ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ปำรีส – เข้ำชมพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ City Tour - ขึ้นหอไอเฟล -ย่านมองมาร์ต ปำรีส – Duty Free – ห้างลำฟำแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใจ 1วนัเต็ม – เดินทางกลับ

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน สายการบินการ์ต้า (QR)

รหัสสินค้า RYRK220187
  • filter_vintage
    ไฮไลต์ โรม – นครรัฐวำติกัน – มหำวิหำรเซ็นต์ปี เตอร์– โคลอสเซียมเขตเมืองเก่ำ – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน – ปิซ่ำ ปิซ่ำ - หอเอนเมืองปิซ่ำ – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหำยใจ –จัตุรัสซำนมาโค วิหารเซ็นต์มำร์ค -ล่องเรือกอนโดล่ำ*** เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลำเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง อินเทอร์ลำเค่น – หม่บ้านเลาเทอรบรุนเนน – นั่งรถไฟชมววิพชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง ดิจอง –รถไฟด่วน TGV - ปำรีส – เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยย์ –ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ปำรีส – เข้ำชมพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ City Tour - ขึ้นหอไอเฟล -ย่านมองมาร์ต ปำรีส – Duty Free – ห้างลำฟำแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใจ 1วนัเต็ม – เดินทางกลับ
SOLD OUT

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์