6-8 สิงหาคม 2558 – กัมพูชา

คณะอาจารย์ และนักเรียน ชมรมภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนหัตถกรรม

ประเทศกัมพูชา โดยมีวิทยากรบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศส ตลอดการดูงาน