21-24 ต.ค. 60 – เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์