17-19 กรกฎาคม 2558 – กาญจนบุรี

คณะพิเศษจากบริษัท UCS โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครั้งที่ 4 ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี