14-18 มกราคม 2559 – เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา